Tulosta sivu

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä


KESKUS/Laboratorion ja röntgenin ajanvaraus 02 486 410
HOIDON TARPEEN ARVIOINNIT:
Sairaanhoito 02 4864 1270
Tuki- ja liikuntaelinoireet klo 8-11 02 4864 1360
Hammashuolto 02 4864 1330

Maksut

Olemme siirtyneet sähköiseen laskutukseen.
Hyväksymällä verkkopankissasi Pöytyän ktt:n ky:n e-laskutoimittajaksi, saat laskun suoraan verkkopankkiisi.

ASIAKASMAKSUT 31.12.2022 asti

TERVEYSKESKUSMAKSUT:

Käynti lääkärin vastaanotolla: 20,90 €.
Röntgenlääkärin käyntimaksu: 20,90 €.
Maksu peritään kolmelta ensimmäiseltä käynniltä kalenterivuoden aikana 18 vuotta täyttäneiltä.

Kuntayhtymässä ei peritä em. terveyskeskusmaksua (20,90 €) sotaveteraaneilta, sotainvalideilta eikä henkilöiltä, jotka ovat palvelleet eräissä Suomen sotiin liittyvissä tehtävissä ja jotka saavat rintamalisän (esim. miinanraivaajat).

 

TODISTUSMAKSUT

Maksuluokka 1, 51,50 €

 • C-lausunnot
 • E-lausunto
 • elintarviketodistus
 • rokotustodistus
 • T-todistus
 • tuberkuloositodistus
 • todistus verotusta varten
 • todistus autoveron palautusta varten
 • todistus vahingonkorvausta varten

Ajokorttitodistus 61,80 €
Kansainvälinen rokotuskortti 15,00 €

Maksuttomia todistuksia ovat (kansanterveystyössä hoitoon liittyvät todistukset):

 • A-todistus
 • B-todistus
 • B-lausunto
 • lähete toiseen sairaanhoitolaitokseen
 • matkatodistus (ns. taksilappu)
 • sairaan lapsen hoitolomatodistus
 • sairauden vuoksi tarpeellisen lääkinnällisen  toimenpiteen suorittamista varten annettu lausunto
  (esim. raskauden keskeyttäminen tai steriloiminen sairauden vuoksi)
 • asevelvolliselle palvelukelpoisuudesta annettava lääkärinlausunto
 • kouluviranomaisia varten annetut todistukset
  (esim. allergiasta, diabeteksesta, muusta rajoittuneisuudesta yms.)
 • äitiysneuvolatoimintaan liittyvä todistus jälkitarkastuksesta
 • kuolintodistukset ja kuolinsyyselvitykset
 • nuorison terveystodistus opiskelijaterveydenhuollon antamana
 • lausunto veteraanikuntoutusta varten

 

TYKS EPLL perii päivystysaikana 41,80 € jokaiselta lääkärikäynniltä ja 28,70 jokaiselta sairaanhoitajakäynniltä. Maksu ei kuulu kuntayhtymän kolmeen terveyskeskuskäyntiin, mutta kartuttaa kuitenkin vuotuista maksukattoa (692 €).

LABORATORIO- JA RÖNTGENMAKSUT:

Laboratoriotutkimukset terveyskeskuslääkärin lähetteellä ovat maksuttomia.

Röntgentutkimukset terveyskeskuslääkärin lähetteellä ovat maksuttomia.

KUNTOUTUSMAKSUT:

Yksilöllinen fysioterapia 11,60 € / käynti.
Maksu peritään enintään 45 hoitokerralta kalenterivuodessa 18 vuotta täyttäneiltä.

Ryhmäfysioterapia (niska-, selkä- yms. ryhmät) 8,80 € /käynti.

Jalkahoidon käyntimaksu 11,80 € / käynti.
Sarjassa annettava hoito 3-45 käyntiä / vuosi.

TERVEYSKESKUSOSASTO:

Lyhytaikaisessa osastohoidossa olevalta peritään 49,60 € hoitopäivältä.
Lyhytaikaisen laitoshoidon hoitopäivämaksu maksukaton täytyttyä on 22,50 €.
Yö-/päivähoito 22,80 € / vrk.

AVOSAIRAALA:

Hoitopäivämaksu 20,90

KÄYTTÄMÄTTÄ JA PERUUTTAMATTA JÄTETYSTÄ PALVELUSTA PERITTÄVÄ MAKSU:

Käyttämättä ja peruuttamatta jätetystä, asiakkaan varaamasta terveyskeskuksen lääkärin sekä suun ja hampaiden tutkimuksen ja hoidon vastaanottoajasta peritään 51,50 €:n maksu.
Maksua ei kuitenkaan peritä silloin, kun varatun ajan peruuttamatta jättämiseen on hyväksyttävä syy.

MAKSUKATTO

Alla lueteltujen asiakasmaksujen enimmäismäärä (maksukatto) asiakkaalle on 692 euroa kalenterivuodessa (2022). Maksukaton ylittymisen jälkeen maksukattoon sisältyvät palvelut ovat asiakkaalle maksuttomia asianomaisen kalenterivuoden loppuun. Lyhytaikaista laitoshoitoa tai laitospalvelua saavan 18 vuotta täyttäneen asiakkaan ylläpidosta voidaan kuitenkin periä enintään 22,50 euroa vuorokaudelta, vaikka maksukatto olisi ylittynyt.

Asiakkaan tulee itse seurata maksukaton täyttymistä. Terveyskeskuksen tietojärjestelmä kerää maksukaton toteuttamiseksi tietoja suoritetuista asiakasmaksuista. Maksuja koskevien tietojen luovuttaminen muista terveydenhuollon toimintayksiköistä terveyskeskukselle edellyttää palvelun käyttäjän suostumusta. Muut kuin Pöytyän terveyskeskuksen maksut huomioidaan, mikäli maksuista toimitetaan laskukopiot ja maksukuitit.

Asiakasmaksukattoa kerryttävät maksut (vuosi 2022)

– terveyskeskuksen avosairaanhoidon lääkärinpalvelusta (terveyskeskusmaksu)
– terveyskeskuksen avosairaanhoidon hoitajakäynnistä (maksua ei enää 1.7.2021 alkaen)
– yksilökohtaisesta fysioterapiasta
– poliklinikkakäynnistä
– päiväkirurgisesta hoidosta
– sarjahoidosta (esim. fysioterapia)
– yö- ja päivähoidosta
– kuntoutushoidosta
– lyhytaikaisesta sosiaali- ja terveydenhuollon laitoshoidosta
– suun ja hampaiden tutkimus ja hoito hammasteknisiä kuluja lukuun ottamatta
– tilapäisestä kotisairaanhoidosta ja tilapäisestä kotisairaalahoidosta

Esimerkiksi pitkäaikaishoitomaksut, lääkkeet ja sairaankuljetus eivät siis kerrytä asiakasmaksukattoa vuonna 2022. Sosiaali- ja terveydenhuollon asiakasmaksuista annetun lain 6 a §:ssä tarkoitetun maksukaton kertymistä laskettaessa ei oteta huomioon maksuja, jotka korvataan tapaturmavakuutuslain, maatalousyrittäjien tapaturmavakuutuslain, sotilasvammalain, liikennevakuutuslain, potilasvahinkolain tai näitä vastaavan aikaisemman lain mukaan korvattavasta hoidosta eikä myöskään maksuja, joiden suorittamiseen palvelujen käyttäjälle on myönnetty toimeentulotukea.

Alle 18-vuotiaan lapsen käyttämistä palveluista perityt maksut otetaan huomioon yhdessä hänen vanhempansa tai muun huoltajansa maksujen kanssa. Tällöin palvelut ovat maksuttomia kaikille henkilöille, joiden maksut otetaan yhdessä huomioon.

Omaishoitajan lakisääteisen vapaan aikana järjestetyistä palveluista perityt maksut ovat kokonaan asiakasmaksulain 6 a §:ssä tarkoitetun maksukaton ulkopuolella.

Jos palvelun käyttäjä on kalenterivuoden aikana suorittanut maksukattoon sisältyvistä palveluista maksuja enemmän kuin 692 euroa, hänellä on oikeus saada liikaa suoritetut maksut takaisin. Mikäli vaatimusta liikaa suoritettujen maksujen palauttamisesta ei ole tehty 692 euron rajan ylittymistä seuraavan kalenterivuoden aikana, menettää palvelun käyttäjä oikeutensa palautukseen.

OIKAISUVAATIMUS

Sosiaali- ja terveydenhuollon maksua koskevaan päätökseen tyytymätön voi tehdä kirjallisen oikaisuvaatimuksen.

Oikaisuvaatimuksen saa tehdä se:
– johon päätös on kohdistettu tai
– jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa (asianosainen)

Oikaisuvaatimus on tehtävä 30 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista.

Oikaisuvaatimus on toimitettava Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymän taloustoimistoon määräajan viimeisenä päivänä ennen aukiolon päättymistä.

Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua päätöksen lähettämisestä.

Mikäli asiasta ei ole lähetetty erillistä päätöstä, katsotaan asianosaisen saaneen päätöksestä tiedon, jollei muuta näytetä, seitsemän päivän kuluttua laskun päiväyksestä. Mikäli asianosainen on 30 päivän kuluessa laskun tiedoksisaannista pyytänyt erillistä kirjallista oikaisuvaatimusohjetta, katsotaan tiedoksisaanti tapahtuneen kuitenkin vasta seitsemän päivän kuluttua kirjallisen oikaisuvaatimusohjeen lähettämisestä.

Tiedoksisaantipäivää ei lueta oikaisuvaatimusaikaan. Jos oikaisuvaatimusajan viimeinen päivä on pyhäpäivä, itsenäisyyspäivä, vapunpäivä, joulu tai juhannusaatto tai arkilauantai, saa oikaisuvaatimuksen tehdä ensimmäisenä arkipäivänä sen jälkeen.

Jos oikaisuvaatimusta ei ole tehty määräajassa, oikaisuvaatimus jätetään tutkimatta.

Oikaisuvaatimus on tehtävä kirjallisesti. Myös sähköinen asiakirja täyttää vaatimuksen kirjallisesta muodosta.

Oikaisuvaatimuksessa on ilmoitettava:
– päätös, johon haetaan oikaisua,
– se, millaista oikaisua vaaditaan sekä
– millä perusteella oikaisua vaaditaan.

Oikaisuvaatimuksessa on lisäksi ilmoitettava oikaisuvaatimuksen tekijän nimi, kotikunta, posti-osoite ja puhelinnumero. Jos oikaisuvaatimuspäätös voidaan antaa tiedoksi sähköisenä viestinä, yhteystietona pyydetään ilmoittamaan myös sähköpostiosoite.

Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä
Taloustoimisto
Yläneentie 1

21870 Riihikoski

Taloustoimiston aukioloajat:

ma-to 9.00-15.00

pe       9.00-14.00

 

Avoin työhakemus

  Pöytyän kansanterveystyön kuntayhtymä tarjoaa perusterveydenhuollon palveluja Auran ja Pöytyän asukkaille. Pääterveysasema ja vuodeosasto sijaitsevat Riihikoskella, muut toimipisteemme ovat Aurassa, Kyrössä ja Yläneellä. Toimiva palveluorganisaatiomme tarjoaa kuntalaisille monipuolisia perusterveydenhuollon palveluja jokaisessa toimipisteessä. Päivystystoiminta keskittyy pääterveysasemalle. Vuodeosastomme on luonteeltaan aktiivisen kuntoutumisen osasto, jossa potilaiden hoitoajat ovat suhteellisen lyhyitä ja vaihtuvuus suurta. Työpaikkamme on savuton 1.6.2011 alkaen.

  Tähdellä (*) merkityt kentät pakollisia.

  Nimi*

  Osoite

  Postinumero

  Postitoimipaikka

  Puhelin*

  Sähköposti*

  Liitä CV

  Työtehtävän nimi, johon haen

  Vapaamuotoinen hakemus

  ×